BẢN TIN 2017

Ban tin nong

 

Loại tin Nội dung Thời gian Địa điểm Ghi chú
Khuyến mãi Tại đây 14/04/2017 Sapa –> Hà Nội Hotline: 0949995959
 Khuyến mãi  Tại đây 18/04/2017 Hà Nội >Hạ Long

04 6296 5959 

 Khuyến mãi Tại đây  20/04/2017 Ninh Bình >Hà Nội

ThuexeAAT 

Giảm giá 
 Tại đây
từ 12/05/2017 
Các tuyến 

Thuexe@5959.vn